Diller

Ders İçerikleri

İKTİSAT ABD YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)

DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

İKT 501 İleri Mikro İktisadi Analiz

Monopollü Rekabet Teorisi, Kısa Dönem Dengesi, Uzun Dönem Dengesi, Monopollü Rekabette Etkinlik, Oligopolün Tanımı, Cournot Modeli, Bertnard Modeli, Edgeworth Modeli, Sweezy Modeli, Anlaşmalı Oligopol Modelleri, Oligopolün Refah Etkileri, Oyun oynamak ve Stratejik Kararlar, Baskın Stratejiler ve Nash Dengesi, Tekrarlanan Oyunlar, Ardışık Oyunlar, Faktör Piyasaları, Faktör Talebi, Faktör Arzı, Mübadelenin genel dengesi, Üretimde genel denge, Pareto Optimumu, Eksik Rekabet ve Refah Maksimizasyonu, Tam Rekabet ve Dışsallıklar, İkinci en iyi teoremi, Bilgi Ekonomisi…

İKT 503 İleri Makro İktisadi Analiz

Nominal uyumlanmanın makroekonomik Temelleri, Lucas bilgi modeli, Nominal uyumlanmanın makroekonomik temelleri, Fiyat uyumlanması, Yeni Keynesyen Ekonomi, Tüketim, Tüketim Deneysel Uygulamalar, Yatırım, İşsizlik, Enflasyon ve para politikası, Bütçe açığı ve maliye politikası

İKT 505 Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi I

Zaman Serisiyle İlgili Temel Kavramlar, Durağan Süreçler, Bütünleşik Süreçler, Durağanlığı Tespitte Klasik Yöntemler, ARMA Modelleri ve Mevsimsellik, Öngörü, Birim Kök Testleri, VAR Modelleri, Yapısal VAR Modelleri

İKT 507         Panel Veri Ekonometrisi I

Statik Panel Veri Analizi, Tek Yönlü Hata Bileşen Modeli, Tek yönlü hata bileşen modelinde Sabit Etki Modeli, Tek yönlü hata bileşen modelinde Rassal Etki Modeli, İki yönlü hata bileşen modeli, İki yönlü hata bileşen modelinde Sabit Etki Modeli, İki yönlü hata bileşen modelinde Rassal Etki Modeli, Bireysel Etkilerin test edilmesi, Değişen varyans ve Otokorelasyon, Değişen Varyans Testleri, Otokorelasyon testleri, Değişen varyans ve otokorelasyonun düzeltilmesi, Içsellik sorunu, Rassal etki modeli Için Hausman testi, Araç değişkenler tahmincisi

İKT 509         Uluslararası İktisadi Kuruluşlar

Dünya Ekonomisinde Dönüşüm ve Küreselleşme, Uluslararası Kuruluşlar, Sınıflandırılması ve Ekonomik Entegrasyon Teorisi, IMF-Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası Grubu, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması-GATT, Dünya Ticaret Örgütü-WTO, Birleşmiş Milletler ve İlişkilendirilmiş Kuruluşlar: BM, BM Kalkınma Programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı-UNCTAD, Uluslararası Ödemeler Bankası ve Kalkınma Bankaları, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü-OECD, Bölgesel Birleşmeler

İKT 511         Yeni Ekonomi

Temel Kavramlar (Bilgi, İnovasyon, Network, Beşeri Sermaye), Küreselleşme Süreci ve Toplumsal Dönüşüm, Geçmişten Günümüze Büyüme Modelleri ve Bilginin Yeri, Neoklasik Büyüme Modeli, Endojen Büyüme Modelleri, Bilgi Odaklı Kalkınma Teorileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ,Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Ekonomik Büyüme İlişkisi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri- Dış Ticaret İlişkisi,  Bilgi ve İletişim Teknolojileri- Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi,  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası: Avrupa Birliği ve Türkiye Örnekleri

İKT 513         Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihine Giriş

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken var olan iktisadi kuruluşlar, devletin almış olduğu önlemler, İktisat kongreleri ve sonuçları, bayındırlık, eğitim, adalet, diğer yatırımları. Devletçilik ilkesi ve tesiri.

İKT 515         İktisadi Düşünceler Tarihi I

Relativist ve Absolutist Yaklaşımlar, eski çağ toplumlarında iktisadi düşünce, Ortaçağda iktisadi düçünce, Modern iktisadi düşüncenin doğuşu, merkantilist düşünce, Fizyokrat düşünce,  liberal iktisadi düşünce, sosyal iktisadi düşünce Marksizm, marjinalisiz ve noe-klasik iktisat verilecektir.

İKT 517         Osmanlı İktisat Tarihi I

İktisat, iktisat tarihinin tanımı, kaynakları, Osmanlı iktisat tarihine giriş (Selçuklu ve Beylikler Dönemin iktisadi hayatı),Osmanlı iktisat politikası (Provizyonizm, Gelenekçilik, Fiskalizm), toprak rejimi (timar), timarın uygulanması, iktisadi ve sosyal hayattaki yeri, timar düzenindeki değişim, mukataa, vergi düzeni, bütçeler, 17-18.yüzyıllarda Osmanlı iktisadi hayatı, malikâne sistemine geçiş ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.

İKT 519         Finansal Piyasalar

Ders Bankacılık sektörü ve bununla beraber; kredi kuruluşları, emeklilik fonları, yatırım fonları, sigorta şirketleri, aracı kuruluşlar gibi diğer önemli finansal kurumların ele alındığı ve incelendiği bir derstir. Bu sektörlerin dünyada ve Türkiye’deki gelişimleri ve güncel büyüklükleri karşılaştırılıp, finansal piyasalarda ki gelişim ve ülke ekonomisi arasındaki ilişki irdelenecektir. Dersin bir diğer konusu risk yönetimi olup, bu konu bankacılık ve finans sektörünün ve yönetiminin en temel konularından biridir.

İKT 521         Osmanlıca Gramer ve Metinler I

Osmanlı alfabesi, temel gramer ve imla kaideleri, Arapça, Farsça ve Türkçe unsurlar, transkripsiyon kaideleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi, bunlarla ilgili alıştırmaların yapılması, Osmanlıca matbu metinlerin okunması, metin yazma alıştırmaları ve bunların çözümlenmesi, Osmanlıca sözlük kullanımının öğretilmesi. Osmanlıca Gramer Dersinde öğretilenler doğrultusunda alıştırmalar yapmak.

İKT 523         Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa İktisat Tarihi

Derebeylik, Krallıklar, Papalığın iktisadi hayattaki rolleri, İngiltere, Frank krallığı, Venedik ve Ceneviz devletlerinin iktisadi yapıları, ticari hayat, salgın ve kıtlıklar, para fiyat hareketleri, Rönesans ve reform hareketlerinin dünya ekonomisine etkileri, coğrafi keşifler.

İKT 525         İktisat Tarihi Araştırmalarında Kaynaklar Ve Yöntem

İktisat tarihinin kaynakları nelerdir. Araştırma nasıl yapılır. Kaynak teyidi, elde edilen verilerin değerlendirilmesi, kaleme alınması. İstatistiklerin ve raporların hazırlanma şekilleri. Örnek çalışma yapılması sağlanır.

İKT 527         Kayıt Dışı Ekonomi

Kayıt dışı ekonominin yarattığı vergi kayıpları ve bunun hacminin hesaplanması yöntemleri, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin doğurduğu vergi kaybı, Kayıt dışı ekonominin doğurduğu prim kaybı ve bunun hesaplanması, Kayıt dışı ekonominin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkileri ve Türkiye, Kayıt dışı ekonomi ile bütçe açıkları ve borçlanma arasındaki ilişki ve makro ekonomik etkileri, Türkiye'de bütçe açıkları ve borçlanma trendleri ve kayıt dışı ekonominin gelişimi arasındaki ilişki, Bazı OECD ülkeleri ile bazı gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları ve borçlanmanın boyutları ve Türkiye ile karşılaştırma, Kayıt dışı ekonominin ekonomik göstergeler üzerinde yarattığı olumsuz etki, Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin ekonomik göstergelerde meydana getirdiği bozucu etki ve bunun yarattığı olumsuzluklar, AB'ye giriş sürecinde kayıt dışı ekonomi, Kayıt dışı ekonominin olumlu etkileri, Türkiye'de kayıt dışı ekonominin olumlu etkileri, Kara para olgusu

İKT 529         Dünya Ekonomisi

Dünya Ekonomisinin yapısı, 1873 krizi-1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Yeni Uluslar arası İşbölümü ve Sömürgecilik, Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ), AGÜ’lerde Dış Borç ve Dış Yardım, 1970  Krizleri, 2. Petrol Şoku ve Monetarizm, Bretton Woods Konferansı, IMF ve Dünya Bankası, İstikrar Politikaları, Yeni Dünya Düzeni

İKT 531         Büyüme Teorileri

Büyüme ve kalkınma 2 Ekonomik büyüme teorisi Klasik ekonomik büyüme modeli The Harrod Domar modeli 3 Solow Büyüme modeli 4 İçsel büyüme teorisi Romer modeli 5 Üst üste binen nesiller modeli 6 Ekonomik büyüme ve teknoloji 8 Bağımlılık paradigması 9 Neoliberal kalkınma paradigması 10 Sürdürülebilir insani kalkınma paradigması 11 Fordizm ve Post-Fordizm 12 Küreselleşme dinamikleri 13 Esnek uzmanlaşma ve network paradigması 14 İlerlemeci ekonomi ve kalkınma 15 Kalkınma Tartışmaları

İKT 533         Kalkınma Politikaları

Türkiye'de Planlı Döneme Geçiş,Türkiye'de Kalkınma Planları, Bölgesel Kalkınma, Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kurulması, AB Muktesebatı ve BKA'ların işleyişine Dair Değerlendirme, Kırsal Kalkınma, Türkiye'de Kırsal Kalkınma Destekleri ve AB Muktesebatı İlişkisi, Sürdürülebilir Kalkınma, Kalkınma ve Çevre ilişkisi, Türkiye'de Son 20 yıllık Kalkınma Politikaları Uygulamasına Dair Genel Değerlendirme

İKT 535         Bölgesel İktisat

Bölgenin tanımları, Bölgesel İktisatın analitik teknikleri, Ekonomik taban çalışmaları, Bölgesel ve Bölgelerarası girdi-çıktı analizi, Konum Teorisi, Çarpan Analizi, Kalkınma Yaklaşımları. Bölgesel iktisat politikalarının evrimi, ulusal ve bölgesel iktisat politikaları kurumsal dönüşüm ve iktisadi yönetişim, kurumsal dönüşüm ve bölgesel gelişme, yenilik ve bölgesel kalkınma, bilgiye dayalı ekonomiler ve bölgesel kalkınma, bölgesel yenilik sistemleri, sürdürülebilir bölgesel kalkınma, Refah ekonomisi.

İKT 537         Çevre Ekonomisi

Çevre İktisadına Giriş, Çevre İktisadında Piyasalar, Çevresel Riskler, Çevre ve Doğal Kaynakların Değeri, Maliyet-Fayda Analizi ve Çevre, İktisadi Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma, Stratejik Etkileşim, Ticaret ve Çevre, Ulaşım ve Çevre, Su Kirliliği, İklim Değişikliğinin İktisadı, Bio-Çeşitlilik, Kaynaklar ve Enerji Kullanımı, Türkiye ve Dünya’daki Çevre Sorunları Örnekleri

İKT 539         Uluslararası İktisat I

Uluslararası ticaret modelleri için analiz araçlarının açıklanması. Klasik ve neoklasik dış ticaret teorilerinin incelenmesi. Ricardo ve arz talep modellerinin analiz edilmesi ve konu ile ilgili problem çözülmesi. Teklif eğrileri ve dış ticaret hadlerinin açıklanması. Hecksher-Ohlin modelinin analiz edilmesi ve problem çözümü. Uluslararası ticaret modellerinin testlerinin değerlendirilmesi.

İKT 541         Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

Teknolojinin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması / Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonlarda Teknoloji / Alt Sistemler ve Teknolojinin Görünümü / Teknoloji Seçimi / Otomasyon ve Bilgisayar Temelli Uygulamalar / Çevre ve Teknoloji / Çevresel Teknoloji ve Belirsizlik / Teknolojik Değişim / Ürün Yeniliği / Bütünsel Teknoloji ve Bölüm Teknolojisi / Teknoloji -Yapı İlişkisi-I / Teknoloji Yapı İlişkisi-II / Bilgi Temelli Organizasyonlar, Yaratıcı Ekonominin Temel Dinamikleri. Yaratıcı Ekonominin Boyutları. Gelişmiş Dünyada Yaratıcı Ekonomi. Yaratıcı Endüstrilerin Yapısı. Yaratıcı mal ve hizmetlerin Ticareti: Global Trendler. Teknoloji ve Yaratıcı Ekonomi

İKT 543         Finansal Krizler

Finansal Piyasalar Ve Finansal Sistem. 2 Finansal Kurumlar 3 Finansal Derinleşme. Okuma 4 Finansal Risk 5 Finansal Krizler. 6 Krizden Korunma Yolları 7 Krizden Korunma Yolları. 9 Finansal Yenilikler. 10 Para Ve Döviz Kuru Piyasaları. 11 Para Ve Döviz Kuru Piyasaları. 12 Döviz Kuru Rejimleri.

SBE 703 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği: Araştırma: Yöntem ve süreçler, Bilimsel araştırma süreci, Konu seçimi, Araştırma amacı, Araştırma türleri, Ölçme düzeyleri, Veri toplama teknikleri, Anket geliştirme süreci, Örneklem yöntemleri, Örneklem büyüklüğünün saptanması, Nitel araştırma yöntemleri, Nicel araştırma yöntemleri, Araştırma raporunun yazımı.

 

II. YARIYIL

İKT 502 Para Politikası ve Teorisi

Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem 2 Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri 3 T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları 4 Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları Tartışma 5 Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası Bilançosu 6 Para Artış Mekanizması 7 Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri Araştırma ödevi hazırlama 9 Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler 10 Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 11 Faiz: Kuram ve Uygulama 12 Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım 13 Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri 14 İstikrar Programları ve Para Politikası 15 Avrupa Merkez Bankası

İKT 504 İktisat Politikası

Ekonomik Sistem Siyasal Sistemin İlişkisi, Ekonomik Sistem Ve Ekonomi Teorisi Tartışmaları Teori Ve Politika İlişkisi, İktisat Politikasının Temel Unsurları Ekonomi Politikası Ve Kamu Kurumları,  İktisat Politikasının Gelişimini Hızlandıran Unsurlar, İktisat Politikasının Amaçları Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi Ve Uluslararası Kuruluşlar , Makroekonomik Denge, Kamu Finansmanı, İktisat Politikasının Araçları Çeşitleri Kullanılabilirlikleri, Para Ve Döviz Kuru, Mali Piyasalar, Ödemeler Dengesi, Küreselleşme Sürecinde İktisat Politikalarının Uygulanabilirlikleri Etkinlik Tartışmaları Uluslararası Kuruluşların Ekonomi Politikalarına Etkileri, Makro Modeller Ve İktisat Politikaları, Enflasyon, Beklentiler Ve Bireysel Tercihlerden Toplumsal Tercihlere İktisat Politikalarının Oluşumu, Çağdaş Politik Yaklaşımlar , Ekonomi Politikalarının Seçimi Karar Alma Yöntemleri,  Ekonominin İzlenmesi: Ekonomide Reel Göstergeler Ve Yorumlanması, Ekonominin İzlenmesi: Ekonomide Parasal Göstergeler Ve Yorumlanması, Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları Ve Sonuçlarının Tartışılması

İKT 506         Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi II

VAR Modelleri, yapısal VAR Modelleri, Eşbütünleşme Testleri, Zayıf Dışsallık Testleri, Hata Düzeltme Modeli, Eşbütünleşme Tahmincileri, Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri, Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleri, Nedensellik Testleri

İKT 508         Panel Veri Ekonometrisi II

Dinamik Panel Veri Analizi, Genelleştirilmiş Momentler Methodu (GMM), Panel Birim Kök Testleri, Birinci Nesil Birim Kök Testleri, 2. Nesil Panel Birim Kök Testleri, Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri, Fourier Panel Birim Kök Testleri,Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homjenlik Testleri, Panel Eşbütünleşme Testleri, Eşbütünleşme Tahmincileri, Panel Nedensellik Testleri

İKT 510         Kalkınma Ekonomisi

Genel Teoriler: Klasik ve Marksist Teori, Genel Teoriler: Harrod-Domar ve Schumpeter, Azgelişmişliğin Teorisi, Dünyada Kalkınmanın Tarihi, Sürdürülebilir Kalkınma, Bilgi Ekonomisi, Gelir Dağılımı ve Eşitsizlik, Beşeri Sermaye, Temel İhtiyaçlar ve Sosyal Hizmetler, Feminist Eleştiri: Cinsiyet ve Kalkınma, Yeni Gelişen Konular ve Gelecekteki Eğilimler

İKT 512         Enerji ve Çevre Ekonomisinde Güncel Sorunlar

Enerji Tüketimi-Ekonomik Büyüme İlişkisi, Çeşitli Enerji Türlerine Yönelik Talep Modelleri, Enerji- Finans Piyasaları İlişkisi, Enerji Tüketiminde/Arzında Durağanlık, Yakınsama Kavramları ve Politika Önerileri, Enerji Tüketimi-Çevre İlişkisi, Çevresel Kuznet Eğrisi (EKC), Doğrudan Yabancı Yatırımlar-  Çevre İlişkisi, Ticari Açıklık-Çevre İlişkisi, Finansal Gelişme-Çevre İlişkisi, Kentleşme- Çevre İlişkisi ,  Kişibaşı Karbon Dioksit Salınımı ve Yakınsama İlişkisi, Yukarıda Belirtilen Teorik Konuların Türkiye İçin Ekonometrik Uygulamaları

İKT 514         İktisadi Düşünceler Tarihi II

Relativist ve Absolutist Yaklaşımlar, eski çağ toplumlarında iktisadi düşünce, Ortaçağda iktisadi düçünce, Modern iktisadi düşüncenin doğuşu, merkantilist düşünce, Fizyokrat düşünce,  liberal iktisadi düşünce, sosyal iktisadi düşünce Marksizm, marjinalisiz ve noe-klasik iktisat verilecektir.

İKT 516         Osmanlı İktisat Tarihi II

İktisat, iktisat tarihinin tanımı, kaynakları, Osmanlı iktisat tarihine giriş (Selçuklu ve Beylikler Dönemin iktisadi hayatı),Osmanlı iktisat politikası (Provizyonizm, Gelenekçilik, Fiskalizm), toprak rejimi (timar), timarın uygulanması, iktisadi ve sosyal hayattaki yeri, timar düzenindeki değişim, mukataa, vergi düzeni, bütçeler, 17-18.yüzyıllarda Osmanlı iktisadi hayatı, malikâne sistemine geçiş ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi planlanmaktadır.

İKT 518         Osmanlıca Gramer ve Metinler II

Osmanlı alfabesi, temel gramer ve imla kaideleri, Arapça, Farsça ve Türkçe unsurlar, transkripsiyon kaideleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi, bunlarla ilgili alıştırmaların yapılması, Osmanlıca matbu metinlerin okunması, metin yazma alıştırmaları ve bunların çözümlenmesi, Osmanlıca sözlük kullanımının öğretilmesi. Osmanlıca Gramer Dersinde öğretilenler doğrultusunda alıştırmalar yapmak.

İKT 520         Sanayi Devriminden İtibaren Dünya İktisat Tarihi

Batı Avrupa Avrupa’da ortaya çıkan Sanayi devrimi 19 yüzyılla birlikte Dünya’da etkili olmaya başlamıştır. Amerika, Latin Amerika, Asya ve Afrika’da derin izler bırakmıştır. Sömürgeciliğin ortaya çıkması, devletler arasında ticareti rekabetin artmasını sağladığı gibi Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarına neden olmuştur. Sanayi inkılabının oluşumu ve etkileri sürekli ilgi konusu olmuştur. Günümüzdeki pek çok olayın temeli bu sürece bağlı olarak meydana gelmektedir.

İKT 522         Güncel Ekonomik Sorunlar

Dünya  ekonomisinde uygulanan ekonomik politikaların değerlendirilmesi, Dünya ekonomisi içinde Türkiye’nin yerinin belirlenmesi, Küreselleşme olgusu, ekonomilerin küreselleşme süreci, küreselleşmenin ulus devlet ve ekonomisi üzerindeki etkileri, Küresel ekonomik dönüşümü ve iktisat politikalarının kavramsal içeriği ve teorik temelleri, Küresel ekonomik değişimin Dünya ekonomisine yansımaları ve Türkiye ekonomisinde yaşanan küresel değişim süreci, Finansal serbestleşme, finansal serbestleşmenin sonuçları ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin AB Entegrasyonundan doğan sonuçlar, Türkiye ekonomisi güncel sorunlar: Enflasyon, Türkiye ekonomisi güncel sorunlar: İşsizlik, Türkiye ekonomisi güncel sorunlar: Cari açık, Borçlanma, Özelleştirme, Türkiye ekonomisi güncel sorunlar: Gelir dağılımı vb. konular

İKT 524         Bölgesel Kalkınma Politikaları

 Bölgesel ekonomi; tanım ve kapsam, Bölgesel ekonomi kavramının günümüzdeki yeri ve önemi, Keynezyen gelir-harcama yaklaşımına göre bölgesel gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesi, Keynezyen gelir-harcama yaklaşımına göre bölgesel gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesi, Neoklasik yaklaşıma göre bölgesel büyümede farklılıklar, Neoklasik yaklaşıma göre bölgesel büyümede farklılıklar, Neoklasik yaklaşıma göre bölgesel büyümede farklılıklar İhracat talep modelleri,  İhracat talep modelleri, Yığılma ekonomileri,  Kümülatif büyüme süreci , Yığılma ekonomileri ile kümülatif büyüme süreci ilişkisinin analizi, Bölgesel politikalar

İKT 526         Uluslararası İktisat II

Leontief paradoksu ve sonuçlarının tartışılması. Karşılaştırmalı üstünlüklere alternatif teorilerin analiz edilmesi. Ölçek ekonomileri, eksik rekabet ve uluslararası ticaret ilişkisinin değerlendirilmesi. Dış ticaret teorisi ve ekonomik büyüme ilişkisinin sentezinin yapılması. Uluslararası faktör hareketlerinin uluslararası ticaret üzerindeki etkisinin ortaya koyulması.

İKT 528         Yenilik İktisadı Politikaları

Neo-klasik Kuramın Teknoloji Politikası 2 Evrimci Kuramın Teknoloji Politikası 3 Yenilik Sistemi Yaklaşımı 4 Sektörel Yenilik Sistemleri 5 Bölgesel Yenilik Sistemleri 6 Uluslararası Yenilik Sistemleri 7 Teknoloji Öngörüsü 9 Endüstriyel Kümelenmeler ve Endüstriyel Bölgeler 10 Sanayileşmiş Ülkelerin Yenilik Politikaları: Ülke Örnekleri 11 Sanayileşmiş Ülkelerin Yenilik Politikaları: Ülke Örnekleri 12 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yenilik Politikaları: Ülke Örnekleri 13 Gelişmekte Olan Ülkelerin Yenilik Politikaları: Ülke Örnekleri 14 Türkiye’nin Yenilik Sistemi ve Yenilik Politikaları 15 Türkiye’nin Yenilik Sistemi ve Yenilik Politikaları

İKT 530         Kriz Ekonomisi

Globalleşme ve iş dünyasındaki hızlı değişim, günümüz işletmelerini sık sık ani krizlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Söz konusu krizlerin ustalıkla ele alınmaması ve yönetilememesi, işletmelerin hayatiyetini tehdit edici sonuçlara yol açabilmektedir. Bu ders ile bir kriz anında gösterilmesi gereken davranışlar ve yaklaşımların neler olabileceğinin yanı sıra, krizlerin ortaya çıkmaması için alınabilecek önlemler konusunda da perspektif sağlamaktır. Keza, yaşanılan krizden nasıl istifade edilebileceği de yöneticilerin liderlik başarısını sağlayan niteliklerin saptanması ve bu kapsamda liderlik kavramının belirginleşmesi dersin bir diğer amacını oluşturmaktadır

İKT 532         Avrupa Birliği Ekonomisi

Ekonomik birleşme: amaçları, politikaları ve etkileri, Avrupa birliğinin yapısı: amaçları, politikaları ve kısıtları , Tek piyasa, AB ülkelerinin bütçeleri , Vergi uyumlulaştırılması , Para birliği, Tarım , Ticaret politikaları ,Genişleme, Bölgesel politika Sosyal politika Taşımacılık

İKT 534         Spor Ekonomisi

Bu ders, lisansüstü sınıflara yönelik bir ekonomi dersi olarak tasarlanmıştır. Ders, spor kulüplerinin şirketleşmeleri, markalaşma, sporcu piyasaları, lig ve sportif faaliyetler organizasyonları gibi konuların kâr ve fayda maksimizasyonu, finans modelleri gibi çeşitli ekonomik yöntemlerle analizini içermektedir. Dersin amacı, profesyonel spor firmalarının hızla nasıl globalleştiğini incelemek ve yeni finansman tekniklerinin ve yönetim şekillerinin farklı uygulamalarını ulusal ve uluslararası örneklere dayanarak analiz etmektir. Devletin spor sektörüne ekonomik katkıları da incelenecek konular arasındadır.

İKT 536         Uluslararası Finans

Bu dersin amacı, şirket içerisindeki mali hususları ve şirketin de içinde bulunduğu mali çevreyi incelemektir. Ders, uygulamalı ve yetkin bir mali yönetim sağlamak amacıyla modern finansal teorilerini gösterir. Dersin tamamlanması ile birlikte öğrenciler, yatırımların gerçekleşmesini sağlayacak sermayenin ne zaman, nereden ve nasıl temin edileceğine dair tüm mali piyasa ve finansal araç bilgilerini öğrenmiş olacaklardır. Aynı zamanda, alternatif yatırım ve projelerden hangisinin seçilmesi gerektiği hususunda sistematik düşünme ve analitik karar verme becerisi kazanacak ve finansal raporları inceleyip yorumlayarak şirket performansını geliştirebileceklerdir.

İKT 538         Türev Ürünler

Dersin amacı, öğrencilere, özellikle vadeli işlem ve opsiyon piyasaları üzerine yoğunlaşan uluslararası finansal sistemin yapısını, işleyişini pratik ve teorik olarak vermektir. Bu çerçevede, dersin ilk bölümünde, uluslararası piyasa türleri, işleyişi, uluslararası fon hareketleri ve firma riskleri konu edilmektedir. İkinci ana bölümde, uluslararası finans merkezlerinde finansal operasyonlar tanıtıldıktan sonra, firmalar açısından Chicago, Londra, Newyork, Tokyo ve diğer piyasalardaki menkul kıymet işlemlerine yer verilerek uluslararası finansal yatırımlarda getiri ve risk analizleri yapılacaktır.

İKT 540         Osmanlı Paleografyası

Paleografya eski tarihdeki yazım kültürünü yazıların biçimsel özelliklerini araştıran ve konu alan bir bilim dalıdır. Dolayısıyla  bu derste. Arapça gramer kaideleri, metin okuma ve anlama yöntemleri, tarihi metinler, Arapça vezinler, el yazısıyla ilgili temel bilgilerin verilmesi ve bazı örnek el yazısı metinlerinin okunması ile ilgili çalışmalar yapılacak ve Tarihi kaynaklar yazı türleri açısından da ele alınacaktır. Bu kaynaklar ile ilgili metinler okutulacak ve değerlendirilecektir.

Türkçe