Diller

Ders İçerikleri

 

 İktisat Ders İçerikleri

Birinci Yıl Birinci Dönem

İKT103 İktisada Giriş 1 Kr.303   ECTS 6

İktisadın Temel İlkeleri, Temel Ekonomik Problemler, Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisine Giriş, Tüketici Dengesi, Firma Teorisi.

Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006. 

İKT 109 İktisat Sosyolojisi Kr.303  ECTS 3

Toplumsal sistem ve toplumun özellikleri, toplumların geçirdiği sosyo-ekonomik gelişme aşamaları ve mekana yansıyışı: köy, kasaba, şehir toplumları

Ders Kitabı:

 • İktisat Sosyolojisi, Neil J  Smelser, Richard Swedberg, Sentez Yayıncılık 

MAT 185Matematik 1  Kr.303 ECTS 5

Denklemler, Eşitlik ve Eşitsizlikler, Seriler, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Türevler, Türevlerin Birinci, İkinci ve “n”inci Sıralaması, Ekonomik Uygulamalar, Ortalama ve Marjinal Değerler, Firma Dengesi, Optimizasyon ve Elastikiyet Problemleri.

Ders Kitabı:

 • İktisatçılar İçin Matematik, Bernd Luderer, Volker Nollau, Klaus Vetters, Palme Yayıncılık, 2008.

İŞL 101İşletme Giriş Kr.303 ECTS 3

İşletmenin Temel İlkeleri, İşin Doğuşu, Tarihsel Gelişim ve Diğer Disiplinlerle İlişkiler, İşletmenin Amacı, Ekonomik Bakış Açısı ve Sınıflandırma, İş Tasarımı, Tasarımın Nedenleri, İşletme Maliyetleri, İşletme Gelirleri, Verimlilik. İş Dünyasını Tanıtıcı Araştırmalar, Devlet ve Toplum, Temel İşletme Fonksiyonları ve Aralarındaki İlişkiler, Üretim, Finans, Pazarlama, Araştırma ve Geliştirme. Bu ders üç temel alanda organize olmuştur: temel yönetsel fonksiyonlar, kritik yönetsel beceriler ve ahlaka yönelik özel konular, sosyal sorumluluk ve uluslararası yönetim.

Ders Kitabı:

  İşletme Bilimine Giriş, Prof. Dr.Şerif Şimşek, Prof.Dr. Adnan Çelik, Eğitim Kitabevi, 2007.

 

İKT 105 İktisat Tarihi Kr. 303 ECTS 3

İslamiyet’in çıkışı ve iktisadi düşünce yapısı. İslamiyet’in yayılması ve hazreti peygamber dönemi iktisadi yapı Kuran-ı Kerim’in iktisadi öğretisi. Dört halife dönemi iktisadi yenilik ve değişiklikler. Emeviler ve Abbasiler dönemi iktisadi yapı. Farabi, Gazali, İbn-i Haldun, İbn-i Rüşt  gibi mütefekkirlerin iktisadi teori ve düşünceleri. Selçuklularda iktisadi sistemler. Osmanlı iktisadi düşüncesi ve yapısı. İslamiyet’e göre tüketim,  ticaret veya mübadele, mülkiyet hakkı ve sorunları. Günümüz İslam devletleri ve ekonomik yapıları.

Ders Kitabı:

Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadı, İstanbul, 2009. Mustafa Özel, İktisat Risaleleri, İst. 1994. Cengiz Kallek, İslam İktisat Düşünesi Tarihi, İstanbul, 2004. Halit Çöloğlu, İktisadi Sistemler, Ankara, 1987. Sabri Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi Ankara, 2002. Philip K. Hitti, Siyayasal ve Kültürel İslam Tarihi, İstanbul, 2011.

 

İŞL 105 Muhasebe 1 Kr. 303 ECTS 4

Muhasebenin Temel Kavram ve Yöntemleri, Bilanço, Gelir Tablosu, ve Kar-Zarar Tablolarının Düzenlenmesi.
 Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.

 

 

 

 KAM 101Hukuka Giriş Kr.303  ECTS 3

Hukuk Kavramına Genel Giriş, Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar, Topluma Yön Veren Yasal ve Diğer Kurallar, Toplum ve Devlet.

Ders Kitabı:

 • Hukukun Temel Kavramları, Prof.Dr. Kemal Gözler, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011. 

YDİ 101Yabancı Dil 1 Kr.404  ECTS 4

Zamanlar, Cümle Yapıları, Zaman Serileri.

Ders Kitabı:

 • Building Skills for Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011. 

TRD 109 Türk Dili 1 Kr.202 ECTS 2

Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, Geleneksel ve Modern Dil Bilimi Yaklaşımları, Türk Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler ve Bireysel Yazarlar, Kültürel ve Tarihsel Oluşum.

Ders Kitabı:

 • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004. 

 

Birinci Yıl İkinci Dönem

İKT 110 Anayasa Hukuku Kr.303 ECTS 3

Anayasa hukukunun genel teorisi dersinde, anayasa hukukunun temel ilkeleri, devlet kavramı, devlet şekilleri, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, devletin organları; siyasal rejimler (hükümet sistemleri); demokrasi, siyasal partiler, seçimler, seçim sistemleri ve temel hak ve özgürlükler incelenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Anayasa Hukuku, Erdoğan Teziç, Beta Yayınevi

 

İKT 104 İktisada Giriş 2  Kr. 303  ECTS 6

Bu derste temel makro ekonomik konular ve devlet politikaları hakkında genel bir bakış açısı verilir. Seçilen bazı konu başlıkları: Milli Gelir, Gelir Belirleme Teorisi, Ekonomik Büyüme, İşsizlik, Makro Ekonomik Problemler ve Para ve Maliye Politikası.

Ders Kitabı:

 • İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.

 

MAT 186 Matematik 2 Kr. 303  ECTS 6

Kısmi Türev ve Ekonomideki Uygulamaları. Homojen Fonksiyonlar, Euler Teoremi, Üstel Fonksiyonlar, Kısıtlayıcıların Maksimum ve Minimum Değerleri, Matriks Matematiğine Giriş.

Ders Kitabı:

 • İktisatçılar İçin Matematik, Bernd Luderer, Volker Nollau, Klaus Vetters, Palme Yayıncılık, 2008.

 

İŞL 106 Muhasebe 2 Kr.303 ECTS 4

Banka ve Kasa Hesapları, İleri Düzey Bilanço Analizi, Gelir ve Gider Hesapları.

Ders Kitabı:

 • Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.

İKT 108 Davranış Bilimleri Kr.303  ECTS 3

Davranış bilimlerine giriş, tutum ve inançlar, kişilik ve davranış, algı, ikna. öğrenme, motivasyon ve tatmin, organizasyonlarda gruplar ve grup davranışları, stres ve çatışma.

Ders Kitabı:

 • Davranış Bilimlerine Giriş, Enver Özkalp, Anadolu Üniversitesi, 2008. 

ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri  Kr.303  ECTS 3
Bilgisayar Yapıları, Donanım ve Yazılım, Windows 98 İşletim Sistemi, Kelime İşlem, İnternet.

Windows 98 İşletim Sistemi, Excel 98, Problem Çözme; İstatistik, Ekonomi ve Yönetimle İlgili Problemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü.

Ders Kitabı:

 • Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 2004. 

YDİ 102 Yabancı Dil 2 Kr.404 ECTS 4
Pasif ve Aktifler, Dolaylı Anlatım, Noktalama İşaretleri.

Ders Kitabı:

 • Building Skills for Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011.

TRD 110 Türk Dili Kr. 202 ECTS 2

Okur Yazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları.

Ders Kitabı:

 • Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.

 

İkinci Yıl Birinci Dönem

 İKT 201 Mikro İktisat 1 Kr.303 ECTS 6

Mikro İktisadın Faaliyet Alanı, Değişim ve Tüketici Dengesi Teorisi, Üretim ve Maliyet Teorisi.

Ders Kitabı:

 • Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

İKT 203 Makro İktisat 1 Kr.303  ECTS 6

Makro İktisat Temel Ekonomik Büyüklükler ve Dengeler Üzerindeki Çalışmaları Kapsar. Bu ders, Milli Üretim, Gelir, Fiyat, Çıktı, Faiz Oranları, Para ve Devlet Bütçesi, Toplam Talep, Toplam Arz, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizlik, Para ve Maliye Politikalarının Rolü konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

 • Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

İKT 211 İstatistikKr.303 ECTS 5
Verilerin düzenlenmesinde ve özetlenmesinde grafik ve tablo yöntemler, toplanma ve dağılma ölçüleri. Olasılığa giriş, kombinatoriks, kesikli ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık dağılımları, teorik olasılık dağılımları: binom, hipergeometrik, poisson, pascal, geometrik ve normal dağılım, bilgisayar uygulamaları. Örnekleme, nokta tahmini ve güven aralıkları. Hipotez testleri, regresyon ve

korelasyon, ki – kare testleri, zaman serileri ve indeksler. Bilgisayar uygulamaları, varyans analizi, maksimin ve minimaks kriterleri, prior ve posterior dağılımları.

Ders Kitabı:

 • İstatistik Yöntemleri, Doç. Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006.

 

İKT 207 Matematiksel İktisat Kr.303 ECTS 4

İktisadi modeller, iktisatta denge çözümlemesi, karşılaştırmalı durağanlıklar ve türev kavramı, kısmi türevler. Piyasa modeli, ulusal gelir modeli, girdi – çıktı modeli, türevseller, örtük fonksiyonların türevleri, optimizasyon problemleri. Sürekli ve kesikli büyüme, eşitlik kısıtlamaları altında optimizasyon. Türdeş fonksiyonlar, yatırım ve sermaye oluşumu, Domar büyüme modeli, dengenin dinamik istikrarı, stoklama içeren piyasa modeli, doğrusal olmayan fark denklemleri. Fiyatın sınırladığı piyasa modeller.

Ders Kitabı:

 • Matematiksel İktisat, Mustafa Aytaç, Ezgi Kitabevi, 2000.

AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Kr.202 ECTS 2

19. ve 20.yy Türk Tarihine Giriş, Kemalist Devrimler ve Modern Cumhuriyetin Oluşturulmasında ve Gelişiminde Etkileri.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.

 

İKT 205 İktisat Tarihi Kr.303 ECTS 3

İktisat tarihin doğuşu ve konusu, ziraat inkılâbı ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri,

Roma imparatorluğu. Avrupa Medeniyeti’nin coğrafi ve sosyal çevresi, erken ortaçağ, ileri ortaçağ, geç ortaçağ, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, ekonomik güç dengesinin değişmesi. Sanayi inkılâbı, on dokuzuncu yüzyılda ekonomik değişmeler, on dokuzuncu yüzyılda sanayileşmenin yayılması, yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: yapısal değişmeler, yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve ekonomi performans.

Ders Kitabı:

 • İktisat Tarihi, Tevfik Güran, Der Yayınları, 2009. 

İKT 209  Ekonomi İngilizcesi 1 Kr.303 ECTS 4

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

 Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt

 

 

İkinci Yıl İkinci Dönem

 

İKT 202  Mikro İktisat 2 Kr.303 ECTS 6

Tam Rekabet, Monopolcü Rekabet, Monopol ve Pazar Dengesi, Genel Ekonomik Denge ve Refaha Giriş.

Ders Kitabı:

 • Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

İKT 204 Makro İktisat 2 Kr.303 ECTS 6

Makro İktisat Temel Ekonomik Büyüklükler ve Dengeler Üzerindeki Çalışmaları Kapsar. Bu ders, Milli Üretim, Gelir, Fiyat, Çıktı, Faiz Oranları, Para ve Devlet Bütçesi, Toplam Talep, Toplam Arz, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizlik, Para ve Maliye Politikalarının Rolü konularını içermektedir.

Ders Kitabı:

 • Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.

İKT 208 Kamu Maliyesi Kr.303 ECTS 4

Bu derste, kamu maliyesinin tanımı, gelişimi ve amaçları, kamu maliyesi yaklaşımları, kamu sektörü ve fonksiyonları, kamu hizmeti ve kamusal harcamalar, bu harcamaların tür ve özellikleri, kamusal gelirler ve bu gelirlerin çeşitleri, bütçeleme ilkeleri ve Türk Bütçe Sistemi, Vergi teorisi ve uygulamaları, kamusal borçlar, finansal politikalar ve uluslararası kamu finansı ile ilgili konu başlıkları incelenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Kamu Maliyesi, İsmail Türk, Turhan Kitabevi, 2010.

Ticaret Hukuku Kr.3

İş Hukuku, Şirket Hukuku; Limitet Şirketler, Anonim Şirketler, İcra-İflas Kanunu.

Ders Kitabı:

 • Ticaret Hukuku, Sabih Arkan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2008.

AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Kr.202  ECTS 2

Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Tanımı, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Yeni Oluşumlardaki Temel Amaçlar. Türkiye’nin Modernizasyonu Hakkında Ek Analizler, Cumhuriyet Dönemi Hakkında İleri Düzey Çalışmalar.

Ders Kitabı:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.

 

ÇEK 210  Çalışma Ekonomisine Giriş Kr.303 ECTS 4

İş piyasaları, emek arzı modelleri (boş zaman, çalışma ve aile modelleri). Emek

Arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi. Ücret belirlenmesi, ücret belirlenmesinin yasal ve kurumsal yönleri, işsizliğin doğası, nedenleri ve farklı açıklamaları, ücret pazarlığı ile ilgili modeller: Türk iş yasaları.

Ders Kitabı:

 • Çalışma Ekonomisine Giriş, Kuvvet Lordoğlu, Alan Yayıncılık, 2004.

İKT 206 İktisat Politikası Kr.303 ECTS 4

Maliye Politikası, Para Politikası, İstikrar Teorisi, Politika Belirlemede Kamusal Tercih, Anayasal Politik Ekonomi, Çağdaş Politika Araştırmaları, Modern Ekonomilerin Etkinliği Üzerine Tartışmalar.

Ders Kitabı:

 • Ekonomi Politikası, Teori ve Türkiye Uygulaması; Mahfi Eğilmez, Ercan Kumcu, Remzi Kitabevi, 2011.

İKT 210 Ekonomi İngilizcesi 2 Kr.303 ECTS 4

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt

 

 

Üçüncü Yıl Birinci Dönem

 

İKT 301 Uluslararası İktisat 1 Kr.303 ECTS 6

Mutlak Üstünlük, Ricardian Ticaret Modeli, Alternatif Ticaret Teorileri, Açık Ekonomi Gerekleri İle İlgili Spesifik Konular, Uluslararası Ekonomide Genel Denge ve Refah Analizi, Bütünleşme Hareketleri, Uluslararası  Ödemeler Dengesi, Döviz Kuru Teorileri.

Ders Kitabı:

 • Uluslararası İktisat, Halil Seyitoğlu, Güzem Can Yayınları, 2009.

 

İKT 303 Ekonometri I Kr.303 ECTS 6

Temel ekonometrik terimler, modelleme mantığı, doğrusal regresyon modelleri, En Küçük Kareler Yöntemi, Tekil Kestirim, F testi, Açıklama Katsayısı, Nokta ve Aralık Tahmini, Tahmin Ediciler ve Özellikleri, Dummy Değişkenli Regresyon Modelleri, Dinamik Modeller (Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller).

Ders Kitabı:

 • Basic Econometrics, Damador Gujarati, Literatür Yayıncılık, 2007.

 

 

İKT 305 Para Teorisi ve Politikası Kr.303 ECTS 6

Para teorisi ve kaynakları, tarihsel süreçte paranın kullanım alanı bulması. Para

Çeşitleri, paranın fonksiyonları, para arz ve talebi, faiz ve para piyasaları, para teorileri, klasik

Analizde para, Klasikler öncesi para yaklaşımları: klasiklerin parasal analizi, Neo – klasik parasal Analiz, Fisher'in miktar teorisi, Cambridge Okulu'nun para arzı ve para talebi analizi, Chicago Okulu analizi.

Reel büyüklüklerin parasal değişmelere bağlılığı, parasal büyüklüklerin reel

Değişmelere bağlılığı. Keynes'in para teorisine katkısı, likidite tercihi teorisi, Yeni Keynezyenlerin yaklaşımları. Keynes’çi yaklaşıma karşılık monetarizm, monetarizmi ortaya çıkaran nedenler, Friedman'ın yeni miktar teorisi.

Ders Kitabı:

 • Para Politikası, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2003.

İKT 320 İktisadi Düşünceler Tarihi Kr. 303 ECTS 5

Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Ekonomik Analiz Esaslı Filozoflar: Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, Marksist Ekonomik Analiz, Marjinalizm ve Maksimizasyon İlkesi, Neo-Klasik Maliyet, Talep ve Arz Teorileri, Neo-Klasik Dağıtım Teorileri, Genel Denge ve Refah Ekonomileri, Neo-Klasik Para ve Döngü Teorileri, Neo-Klasik Yabancı Ticaret Teorileri, Keynesyen Makro Ekonomik Teori.

Ders Kitabı:

 • İktisadi Düşünceler Tarihi, Neşe Erim, Palme Yayıncılık, 2007.

İKT 307  Finansal Krizler Kr. 303 ECTS 6

Dersin iki amacı vardır. İlki, iktisadi krizleri tarihsel boyutu içerisinde ele alıp iktisadi kuramlar çerçevesinde incelemek olacaktır. Bu bağlamdan yola çıkarak kapitalizmin geçen yüzyıldaki krizlerini inceleyerek günümüz 2007–2008 finansal krizini ve sonrasını tartışmaya açmaktır. İkinci olarak da yukarıdaki tarih ve iktisadi kuramlardan bağımsız olarak Türkiye krizleri ve makro etkileri üzerine okumalar yapmaktır.

Ders Kitabı:

 • Finansal Krizler ve Türkiye, Fatih Özatay, Doğan Kitapçılık, 2001. 

 

 

İKT 309 Az Gelişmişlik İktisadı Kr. 303 ECTS 6

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerinden uygulanması gereken makro ekonomik politikaların analizi.

Ders Kitabı:

 • Az Gelişmişlik İktisadı, Jaques Freyssinet, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985.

İKT 311 Tarım Ekonomisi 303 ECTS 6

Tarımsal problemlerin kaynakları ve özellikleri, farklı tarımsal gelişme modelleri, tarım politikasının rolü ve etkileri. Türkiye’de tarımsal problemler ve bunlara çözüm yolları.

Ders Kitabı:

 • Tarım Ekonomisi, Prof. Dr. Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009.

İKT 313  Kayıt Dışı Ekonomi 303 ECTS 6

Kayıtlı sektör ve kayıt dışı sektör kavram ve tanımı. Kayıt dışı sektörü açıklayan maddeler: dualist yapı sınırsız kalkınma modeli ile emek arzı modeli, kayıt dışı sektörü açıklayan modeller: tampon kurum ve mekanizmalar, kayıt dışı sektör ve faaliyet alanları, kayıt dışı istihdam özellikleri ve işgücü rezerv fonksiyonu, ekonomik kriz, kayıt dışı istihdam ve ücretler, kayıt dışı istihdam politika önerileri ve mücadelesi, küreselleşme sürecinde kayıt dışı istihdam, AB ülkelerinde kayıt dışı iş gücü piyasaları analizi, AB ülkelerinde kayıt dışı istihdama yönelik politik tedbirler, ülkemizde kayıt dışı istihdamda mücadeleye yönelik politik tedbirler.

Ders Kitabı:

 • Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Bağlam Yayıncılık, 2005.

 İŞL313 Mali Tablolar Analizi 303 ECTS 6

Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve diğer finansal raporlar.

Ders Kitabı:

 • Finansal Tablolar Analizi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakır, Arş. Gör. Cumhur Şahin, Detay Yayıncılık, 2008.

 İKT315 Enerji İktisadı 303 ECTS 6

Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji tasarrufu etüd yöntemleri, atık ısı geri kazanımı, ekonomik analiz yöntemleri, ısı yalıtımı, enerji ve kütle denklikleri, yakma yöntemleri gibi konularda yeterlik sağlanması amaçlanmıştır.

Ders Kitabı:

 • Economics of the Energy Industries: Second Edition by William Spangar Peirce (Hardcover - May 30, 1996)

 

 İKT317 Kamu Ekonomisi 303 ECTS 6

Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu mallarının özellikleri, Etkin tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri; Kamu Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları (Oylama modelleri): Optimal çoğunluk, Bowen-Black çoğunluk oylaması, Buchanan-Tullock modeli, Downs, Romer-Rosenthal modeli; Tercih Açıklatma Mekanizmaları; Kamu Fiyatlama Politikaları; Fayda maliyet analizi.

Ders Kitabı:

 • Kamu Ekonomisi, Abdulkadir Kökocak, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011.

İKT 321 Osmanlı İktisat Tarihi I  Kr.303 ECTS 6

Sanayi inkılabı ve bunun Osmanlı iktisadi müesseselerine tesiri, Para tarihine giriş (Osmanlı para politikası) Para tarihinin genel seyri (Akçe, kuruş, lira devirleri, kaimeler) İktisadi düzenlemeler

Banka ve kredi kaynaklarındaki gelişmeler ,Memleket sandıkları, Emniyet sandıkları, Bankaların kuruluşu ve gelişmesi, Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası ,19. Yüzyılda tarım alanındaki gelişmeler

Ticaret rejiminin değişmesi, Sanayi, Vergi sistemindeki değişim ve 19. Yüzyıl bütçeleri, Avrupa sermayesinin ülkeye girişi.İlk borçlanma, Duyun-ı Umumiyenin kuruluşu, Demiryollarının kuruluşu ve bu alandaki rekabet

 • Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 2007

·         Mustafa Öztürk, "Osmanlı Para Politikası", XIII.Türk Tarih Kongresi, Ankara 2002, s. 1593-1604

·         Mustafa Öztürk, "Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi", Türkler 10, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 802-822

·         Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, İstanbul 2003

·         Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara 1982

·         Rifat Önsoy, Osmanlı Borçları, Ankara 1998

·         Edward Earl, Bağdat Demiryolu Savaşı, İstanbul, 1996

·         Tevfik Güran, “19. Yüzyılda Osmanlı Tarımı”, Türkler 10, Ankara 2002

 • Tevfik Güran, Tanzimat Devri Bütçeleri ve Hazine Hesapları, Belgeler Dergisinden Ayrıbasım, Ankara

 

İŞL 323 Bilgisayarlı Muhasebe 303 ECTS 6

Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri; Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar; Bilgisayarlı Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması; Bilgisayarla Muhasebe Uygulamaları; Microsoft Excel Uygulamaları: Mali Tabloların Hazırlanması; Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyet tablosu, Nakit akım tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Paket Program Uygulamaları: Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali tabloların düzenlenmesi.

Ders Kitabı:

 • Bilgisayarlı Muhasebe Eta 7, Ahmet Gökgöz, Değişim Yayınları, 2006.

İKT323 Borçlar  Hukuku Kr. 303 ECTS 6

Borçlar kanunu ve özel kanunların düzenlediği sözleşme tipleri. Borçlar kanunu ile ticaret kanunu arasındaki ilişki. Satım sözleşmesi: Meydana gelmesi, doğurduğu borçlar. Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler.

Ders Kitabı:

 • Borçlar Hukuku, Safa Reisoğlu, Beta Basım Yayım, 2005.

 İKT 319 Ekonomi İngilizcesi 3 Kr. 303 ECTS 6

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt 

 

Üçüncü Yıl İkinci Dönem

 

İKT 302 Uluslararası İktisat 2 Kr. 303 ECTS 5

Ödemeler Dengesi Unsurları, Döviz Rejimeleri, Otomatik Denge, Uluslararası  Ödemeler Dengesi Açığı, Uluslararası Denge, Finansal Pazarlar, Finansal Liberalizasyon, Finansal Krizler.

Ders Kitabı:

 • Uluslararası İktisat, Halil Seyitoğlu, Güzem Can Yayınları, 2009.

İKT 306 Ekonometri II Kr. 303 ECTS 5

Ardışık Bağımlık Problemi (Tespiti ve Çözüm Yöntemleri), Değişen Varyans (Tespiti ve Çözüm Yöntemleri), Çoklu Doğrusallık Problemi (Tesbiti ve Çözüm Yöntemleri), Model Kurma, Eşanlı Denklem Sistemleri, Vektör Yöntemiyle En Küçük Kareler Yöntemi

Ders Kitabı:

 • Basic Econometrics, Damador Gujarati, Literatür Yayıncılık, 2007.
 • Econometric Analysis, William H. Greene, 7th Edition

·         Econometrics, Badi H. Baltagi, 5 th Edition, Springer

 İKT304 Maliye Politikası Kr. 303 ECTS 5

Maliye Politikasının Etkinliği Üzerine Tartışmalar, Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında Maliye Politikası Araçları, Ekonominin Genel İstikrarı Üzerinde Para ve Maliye Politikalarının Göreceli Etkinliği, Enflasyon ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve Maliye Politikası, Bütçe Açığı Problemi, Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Problemi ve İlgili Politikalar, Ekonomik Kalkınma İçin Maliye Politikaları ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Problemi.

Ders Kitabı:

 • Maliye Politikası, Prof. Dr. İsmail Türk, Sevinç Yayınevi, 1989.

 İKT308 Uluslar arası İktisadi Kuruluşlar Kr. 303 ECTS 5

Başlıca Uluslararası İktisadi Kuruluşların ve organizasyonların kısa bir

değerlendirmesi, özellikle Türkiye’nin de içinde uluslar arası kuruluşlar ve Türkiye’nin bunlarla İlişkilerinin değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

 • Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Nevzat Güran, İsmail Aktürk, 1995.

Pazarlama Kr.3

Pazarlama Kavramı, Pazarlama Çevresi, Stratejik Pazarlama, Pazarlama Bilgi Sistemi, Tüketici Davranışları, Sanayi Pazarları ve Sanayisel Satın Alma Davranışları, Pazar Segmentasyonu ve Hedefleme, Ürün, Fiyat, Promosyon, Satış Gücü Yönetimi, Reklam, Satış Promosyonları, Dağıtım Kanalları, Hizmet Pazarlama.

Ders Kitabı:

 • The Marketing Book, Michael J. Baker

 İKT 310 Devlet Borçları Kr. 303 ECTS 5

Bu derste devlet borçlarının temel özellikleri ile ekonomik ve sosyal hayattaki önemi ve yeri ile ilgili temel konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı:

 • Devlet Borçları, Imf, Dünya Bankası ve Türkiye, İbrahim Halil SUGÖZÜ, Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

İŞL 324 Finansal Yönetim Kr. 303 ECTS 5

Fon Analizi, Paranın Zaman Değeri, Faiz Oranları, Risk ve Getiri, Kar Hissesi Politikası, Sermaye Bütçesi.

Ders Kitabı:

 • Finansal Yönetim, Prof. Dr. Sudi Apak, Dr. Engin Demirel, Papatya Yayıncılık, 2007.

 

İKT 322Osmanlı İktisat Tarihi II Kr.303  ECTS 6

Klasik dönemde Osmanlı ekonomisi, Osmanlı iktisat tarihin kaynakları, Osmanlı

Merkezi yönetimi, Osmanlı mahalli yönetimi ve tımar sistemi. Osmanlı şehirleri, loncaları ve tüccar, on altı, on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinde gelişmeler. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi, Tanzimat dönemi öncesindeki gelişmeler, Tanzimat dönemindeki gelişmeler, Osmanlı sanayileşme teşebbüsleri, Cumhuriyet döneminde iktisat politikaları.

 • Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Şevket Pamuk, İletişim Yayıncılık

 

İŞL 326 Sermaye Piyasaları Kr. 303 ECTS 5

Mali Piyasa, Para ve Sermaye Piyasaları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler, Sermaye Piyasası Araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, borsanın yönetim organları, teknik ve idari organizasyonu, Kotasyon ve borsada işlem görme. Hisse Senetleri Piyasası; hisse senetlerinin borsada işlem görmesi, birincil ve ikincil piyasa işlemleri, hisse senetleri pazarları ve seans saatleri, Ulusal Pazar, 2. Ulusal Pazar, gözaltı pazarı, yeni şirketler pazarı, rüçhan hakkı, hisse senetleri piyasasının işleyişi ve endeksleri, Takasbank ve işleyişi. Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli işlemler. Grafikler ve teknik analiz.

Ders Kitabı:

 • Soru ve Cevaplı Sermaye Piyasaları, Metin Coşkun, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2005.

İKT 312 Turizm Ekonomisi Kr. 303 ECTS 5

Turizmin tanımlanması, turizm arz ve talebi, turizmin parasal ve reel ekonomi

Üzerindeki etkileri, turizmin ödemeler bilançosuna etkileri talep tahmin yöntemleri. Türkiye’nin Turizm potansiyeli, Göller bölgesinin turizm potansiyeli, sorunları ve çözüm önerileri.

Ders Kitabı:

 • Turizm Ekonomisi, Prof. Dr. Özcan Yağcı, Detay Yayıncılık, 2008.

 İKT 314 Girişimcilik ve Yenilik İktisadı Kr. 303 ECTS 5

Girişimci ve Girişimciliğin tanımı, Neo-klasik düşüncede Girişimcilik.  Ekonomik teoride girişimci: Cantillon, Marshall, Say, Schumpeter, Knight, Kirzner. Girişimcilik ve İktisadi kalkınma, Ulusal iktisat politikasındaki yeri. Girişimci bireylerin türleri ve doğası, Girişimci özellikleri: başarma arzusu, bağımsız olma, içsel kontrol yeteneği. Yenilik nedir, Türleri nelerdir. Yenilik teorisi: Neo-klasik, Evrimci ve modern yenilik teorileri.

 Ders Kitabı:

 • Yenilik İktisadı, Chris Freeman, Luc Soete, Tubitak Yayınları, 2003.

İKT 316 İktisadi Sistemler Kr. 303 ECTS 5

İktisadi sistemlerin tanımı ve türleri, iktisadi sistemleri değerlendirme kriterleri. Temel sistemler olan Liberalism, Kapitalizm ve Sosyalizm’de devletin rolü, ücretler, uluslar arası İlişkiler ve fiyatların belirlenmesi.

Ders Kitabı:

 • İktisadi Sistemler – Kapitalizm/Sosyalizm, Hasan İslatince, Ekin Basım Yayın, 2005.

İKT 318  Ekonomi İngilizcesi 4 Kr. 303 ECTS 5

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

 Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt

 

Dördüncü Yıl Birinci Dönem

 

İKT 401 Türkiye Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6

Tarihsel gelişme: Osmanlı’dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal dönüşüm, Planlı gelişme , Ekonomi politikasında köklü değişim: Dışa açık büyüme, parasal politika ve gelişmeler, Kamu kesimi ekonomisi, Sermaye kaynaklarının kullanımı.

Tarihsel gelişme: Osmanlı’dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal dönüşüm, Planlı gelişme , Ekonomi politikasında köklü değişim: Dışa açık büyüme, parasal politika ve gelişmeler, Kamu kesimi ekonomisi, Sermaye kaynaklarının kullanımı.

 Ders Kitabı:

 • Türkiye Ekonomisi, Nurhan Yentürk, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Remzi Kitabevi, 2005.

İKT 403  Uygulamalı Ekonometri 1 Kr. 303 ECTS 6

Tüketim fonksiyonlarının doğrusal, yarı-logaritmik ve çift logaritmik formlarda tahmini, esnekliklerin tahmini ve yorumlanması, Üretim fonksiyonlarının tahmini, Cobb-Douglas, Sabit İkame esnekli üretim fonksiyonları vb, Denge seviyesin uygulamalı olarak tahmin edilmesi, gerek özel gerekse kamu sektörü için geleceğe ilişkin tahminlemede kullanılam ekonometrik teknikler, Endüstriyel, firma merkezli ve bölgesel seviyede model değerlendirmelerinin bilgisayar ortamında ekonometrik paket programlar. 

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı Ekonometri, Prof. Dr. Aziz Kutlar, Nobel Yayınevi, 2004.

İKT 405 Güncel Ekonomik Sorunlar Kr. 303 ECTS 6

Dünya ve Türkiye Ekonomisi bakımından sorun teşkil eden ya da potansiyel sorun alanı olan konular, sebep ve sonuçları itibariyle analiz edilecektir. Küreselleşme ve bölgesel entegrasyon süreçleri, Türkiye ekonomisinin AB entegrasyonundan doğan sorunları, içsel büyüme teorileri, Enflasyon hedeflemesi, istikrar programları, yoksulluk, gelir dağılımı, konuları incelenecektir.

Ders Kitabı:

 • Ayhan Aytaç, Gökhan Sönmezler, Güney Çetin Gürkan, Mehmet Serkan, Nagihan Oktayer,  Sadi Uzunoğlu, Sudi Apak, Uğur Civelek, Güncel Ekonomik Sorunlar: Dünya Ekonomisi, Literatür Yayıncılık , 2010.

İKT 407 Bölgesel İktisat Kr. 303 ECTS 6

Bölgenin tanımları, bölgesel iktisadın analitik yöntemleri, bölgesel ve bölge-içi girdi çıktı analizi, bölgesel ekonomik gelişmeye yönelik yaklaşımlar.

Ders Kitabı:

 • Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat,Ekin Kitabevi, 2001. 

 

İKT 409 Uluslar arası Para Sistemleri Kr. 303 ECTS 6

Uluslar arası para sistemleri, altın standardı rejimi, Bretton Woods sistemi, IMF,

Bretton Woods  sisteminin  çöküşü, Avrupa Para Birliği, döviz piyasaları, uluslar arası sermaye Akımları.

Ders Kitabı:

 • Prof. Dr. İlker Parasız, Uluslar arası Para Sistemi, Ezgi Kitabevi, 2003.

İKT 411 E-Ticaret Kr. 303 ECTS 6

Kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri yeni ekonominin avantajlarından yararlanarak hizmetlerin daha verimli hale getirmesi için gerekli koşulların değerlendirilmesi hedeflenir. E-ticaret, e-devlet, yeni ekonomi konuları dersin içeriğini oluşturur. 

Ders Kitabı:

 • Şule Özmen, E- ticaret, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001.

İKT 413 İktisadi Planlama Kr. 303 ECTS 6

Planlamanın önemi, planlamanın safhaları, iktisadi planlama, iktisadi planlamanın iktisat içindeki yeri. Ekonomik yapı, planlamanın gerekliliği, iktisadi planlamanın çeşitli, iktisadi planlama teknikleri. Sermaye, hasıla oranı, basit plan modelleri. 1960 öncesi ve sonrası dönemde Türkiye’de planlama.

Ders Kitabı:

 • Erden Öney, İktisadi Planlama , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi  Yayınları, 2005.

İŞL 459 Tüketici Davranışları Kr. 303 ECTS 6

Ekonominin İşleyişi ve Piyasa Ekonomisinde Tüketicinin Yeri; Pazarlamada Tüketici Davranışının Yeri ve Önemi; Tüketici Davranışı Genel Modeli; Psikolojik Faktörler: Öğrenme ve bellek; Güdüleme ve İlgilenim, Algılama, Tutum, Kişilik, Benlik ve yaşam biçimi; Sosyo Kültürel Faktörler: Grup, Aile, Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal sınıf, kültür; Tüketici Satın Alma Süreci; Toplum ve Tüketici Davranışı; Tüketicinin Korunması be Tüketici Bilinci; Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Yasa ve Kuruluşlar; Çevre Koruma ve Tüketici Bilinci; Tüketici Eğitimi.

Ders Kitabı:

 • Yavuz Odabaşı, Tüketici Davranışları, Mediacat Yayınları, 2007.

 

İKT 415 Çevre Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6

Çevre kavramı, ekonomik faaliyet ve çevre, çevre kirlenmesinin mikro ekonomik

Analizi, çevre kirlenmesinin makro – ekonomik analizi, çevre ve bölüşüm, çevre sorunlarıyla ilgili Ekonomik çözümler, uluslararası ticaret ve çevre ilişkileri, çevre ve iktisat politikaları, Türkiye’de Çevre ile ilgili gelişmeler, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde uygulanan çevre politikaları.

Ders Kitabı:

 • Özcan Dağdemir, Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politka

Arayışları, Gazi Kitabevi Yayınları, 2005. 

KAM 421 Siyaset Bilimi Kr. 303 ECTS 6

Siyaset Biliminin bilimselliği, devlet ve hükümet, siyaset biliminin metodolojisi, ideolojisi, siyasal sosyalleşme ve siyasi partiler, seçim sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi bu dersin temel amacıdır. Demokrasi ve eleştrileri, aydınlar ve seçkinler, kamuoyu, baskı grupları, kitle toplumu, siyasi kültür, yabancılaşma, laiklik, milliyetçilik ve Ulus-devlet, kadın ve siyaset, modernlik-postmodernite gibi kavramlar dersin ana temasını oluşturmaktadır.

Ders Kitabı:

·         Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, 1999.

ÇEK 419 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kr. 303 ECTS 6

Bireysel iş hukuk kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet

Sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkili toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir.

Ders Kitabı:

 • Gürbüz Erdoğan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayıncılık, 2002.

İKT 417 Türk İktisat Tarihi Kr. 303 ECTS 6

Klasik dönemde Osmanlı ekonomisi, Osmanlı iktisat tarihin kaynakları, Osmanlı

Merkezi yönetimi, Osmanlı mahalli yönetimi ve tımar sistemi. Osmanlı şehirleri, loncaları ve tüccar, on altı, on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinde gelişmeler. On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi, Tanzimat dönemi öncesindeki gelişmeler, Tanzimat dönemindeki gelişmeler, Osmanlı sanayileşme teşebbüsleri, Cumhuriyet döneminde iktisat politikaları.

Ders Kitabı:

 • Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, 2003.

İKT 419 Ekonomi İngilizcesi 5 Kr. 303 ECTS 6

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt

 

Dördüncü Yıl İkinci Dönem

 

İKT 402 Büyüme ve Kalkınma Teorisi Kr. 303 ECTS 6

Bu Derste Öğrencilere Aşağıdaki Konular Hakkında Bilgi Vermek Amaçlanmıştır: Kapalı Ekonomilerde Kapalı Ekonomik Büyümenin Tanımı ve Hesaplanması, Değişik Analizler Çerçevesinde Temel Ekonomik Büyüklüklerin Hesaplanması, Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişme İlişkisi, Teknolojik Sürecin Başlama ve Yayılması, İleri Sanayi Ekonomilerinde Gözlemlenen Ekonomik Büyüme ve Ekonometrik Hesaplama, Küresel Dünyada ve Açık Ekonomilerde Büyüme Koşulları.

Kalkınma ekonomisinin kavramsal çerçevesi. Kalkınma-Büyüme olgusu. Azgelişmişliğin tanımı ve ölçümü. Azgelişmiş ülkelerin ekonomik ve yapısal özellikleri. Azgelişmişliğin ekonomik, demografik, sosyo-kültürel ve coğrafi yönleri. İktisadi kalkınma, sermaye birikimi ve teknoloji. İktisadi kalkınmanın iç ve dış finansman boyutları. İktisadi kalkınma ve beşeri sermaye. İktisadi kalkınma ve dış ekonomik ilişkiler. İktisadi kalkınma ve korumacılık olgusu. İktisadi kalkınma ve kaynak dağılımı. İktisadi kalkınma ve sanayileşme stratejileri. Sürdürülebilir kalkınma (kavram ve stratejiler). İktisadi kalkınma ve Küreselleşme.

Ders Kitabı:

 • Prof. Dr. Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, 2007. 

İKT 404 Bilimsel Araştırma Teknikleri Kr. 303 ECTS 6

Veri Toplama Metotları, Verilerin Değerlendirilmesi, Ekonomik Araştırmalar İçin Anket Tasarımı ve Örnekleme Problemleri, Türk İstatistik Kaynakları Hakkında Bilgiler, Anketler.

Ders Kitabı:

 • Kazım Özdemir, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Kaan Kitabevi, 2006.

İKT 406 Uygulamalı Ekonometri 2 Kr. 303 ECTS 6

SPSS, Eviews paket programları. 

Ders Kitabı:

 • Uygulamalı Ekonometri, Prof. Dr. Aziz Kutlar, Nobel Yayınevi, 2004.

İKT 408 Dünya Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6

Klasik ve Yeni Uluslar arası Ticaret Teorilerinin bir karşılaştırması, küresel

Ekonomik sistemde yeni gelişmeler, GATT ve WTO sistemleri, Asya ve Rusya krizlerinin Türkiye ekonomisi üzerine etkileri.

Ders Kitabı:

 • Ted Walther, Dünya Ekonomisi, Alfa Yayınları, 2009.

 

İKT 410 Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları Kr. 303 ECTS 6

Dış ticaretle ilgili temel kavramların verilmesi, gerek serbest, gerek korumacı dış ticaret politikalarının amaçlarını ve uygulanan politika araçlarının incelenmesi; Türkiye’nin dış ticaret yapısını ve ticaret politikasının değerlendirilmesi.

Ders Kitabı:

 • Ahmet Ay, Türkiye'de Dış Ticaret ve Kur Politikaları Uygulamaları, Çizgi Kitabevi, 2004.

İKT 412 AB Ekonomisi ve Türkiye Kr. 303 ECTS 6

Entegrasyon teorileri, AB’nin kuruluşu ve aşamaları, Maastrich Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Kurumsal Yapısı ve Organizasyonu, Avrupa para sistemi ile ilgili Gelişmeler, Ekonomik ve parasal birlik, genişleme süreci, Gümrük Birliği, AB-Tr ilişkilerinin hukuki ve siyasi boyutu.

Ders Kitabevi:

 • Yrd. Doç. Dr. Harun Arıkan, Doç. Dr. Muhsin Kar, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Seçkin Yayıncılık, 2010.

İKT 414 Oyun Teorisi Kr. 303 ECTS 6

Tanımı ve temel kavramları, minimaks teoremi, 2’lik oyunlar, 2’n lik oyunlar, m’2 lik oyunlar, m’n lik oyunlar, köşegen oyunlar, simetrik oyunlar, çeşitli uygulamalar. Sonsuz muhalif oyunlar: denge durumları, optimal stratejiler, şartlı kompakt oyunlar, birim karede sürekli oyunlar, konveks oyunlar, çeşitli uygulamalar. Ortaksız oyunlar: Nash teoremi, mahkumların açmazı, cinsiyetlerin uyuşmazlığı ve çeşitli uygulamalar. Ortaklı oyunlar: karakteristik fonksiyonlar, imputasyonlar ve baskınlığı, bir oyunun çekirdeği, von Neumann Morgenstern çözümleri, Shapley vektörü, dengeli koleksiyonlar, çeşitli uygulamalar. Aşamalı oyunlar: davranış stratejileri, tükenme oyunları, stokastik oyunlar, tekrarlı oyunlar.

Ders Kitabı:

·         Khalik G. Guseinov, Oyun Teorisi, Seçkin Yayıncılık, 2007.

İKT 424 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Kr. 303 ECTS 6

Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları,

vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, vergi

yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, Türk vergi sistemi (gelir vergisi, kurumlar

vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta

muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi), vergi icra hukuku.Türk hukuk sistemi gelişim süreci.

Ders Kitabı:

   Abdurrahman Akdağ, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi,2010.

 

İKT 416 Sanayi İktisadı Kr. 303 ECTS 6

Endüstriler  ve  piyasalar,  yapı,  yürütme  ve  performans  paradigması,  piyasa  yapısı

Özellikleri, piyasaya giriş ve rekabet modelleri, reklamcılık ve rekabet ilişkileri, reklamcılık ve piyasa yapısı ilişkileri. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, özelleştirme, dış rekabet ve tekelleşme, Türk imalat sanayinde rekabet, tekelleşme ve yoğunlaşma.

Ders Kitabı:

 • Lale Davut, Sanayi İktisadı-Piyasa Yapısı Unsurları, İmaj Yayıncılık, 2009. 

 

İŞL 458 Yönetim ve Organizasyon Kr. 303 ECTS 6

Yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Klasik

(geleneksel) organizasyon teorisi, neo-klasik (davranışsal) organizasyon teorisi. Modern

Organizasyon teorisi, yeni yaklaşımlar, yönetici ve çevresi, planlama, örgütleme, yöneltme,

Denetleme, yönetime yeni yaklaşım. 

Ders Kitabı:

 • Prof. Dr. Nurullah Genç,  Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık, 2008.

İKT418 Refah İktisadı Kr. 303 ECTS 6

Genel Denge ve etkinlik, kısmi denge analizi ve genel denge analizi ayrımı, üretimde etkinlik, mal bileşiminde (dağılımında) etkinlik, etkinlik ve eşitlik, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar, kamu malları.

Ders Kitabı:

 • S. K. Nath, Refah Ekonomisine Bir  Bakış, Akbank Kültür Yayınları, 2007.

İKT 420 Ekonomik Coğrafya Kr. 303 ECTS 6

Ekonomik coğrafya bilimdeki dönüşümler, ticari coğrafyadan küreselleşmeye, küresel ekonominin biçimlenmesi, Dünya’da ekonomik ve coğrafi siyasetler, gelişme-kalkınma ve kalkınmanın mekânsal organizasyonu, Dünyamızın ekonomik coğrafyasını biçimlendiren başlıca ekonomik faaliyetler, tarım faaliyetleri, balıkçılık, ormanlardan yararlanma, madencilik, enerji kaynakları, sanayi faaliyetleri, sanayinin küresel dağılışı, dünya sanayi bölgeleri, dünyadaki bazı ülkelerin ekonomik profillerinin incelenmesi, ulaştırma ve boru hatları bunların jeo-ekonomi ve ekonomik coğrafya bakımından ele alınması.

Ders Kitabı:

 • Prof. Dr. Erol Tümertekin, Prof. Dr. Nazmiye Özgüç, Ekonomik Coğrafya/Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, 2005.

İKT 422 Ekonomi İngilizcesi 6 Kr. 303 ECTS 6

Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.

Ders Kitabı:

 • Economics in One Lesson, Henry Hazlitt

 

Türkçe